Justiční akademieJustiční akademie je institucí, která má na starosti vzdělávání soudců, státních zástupců a ostatních zaměstnanců, kteří patří do resortu justice. Sídlo Justiční akademie se nachází v Kroměříži v novorenesanční budově, která patří k nejvýznamnějším stavbám v tomto slohu u nás. Justiční akademii vede ředitel, kterého jmenuje ministr spravedlnosti a dále patnáctičlenná rada. Současným ředitelem akademie je Jan Petrov. Oficiální stránky Justiční akademie s veškerými podrobnými informacemi a zajímavostmi o této instituci pak najdeme na webových stránkách http://www.jacz.cz/.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.

Justiční stráž

Nedílnou součástí české justice je také justiční stráž. Jedná se o součást vězeňské služby, jejímž hlavním úkolem je zajištění bezpečnosti a pořádku v budovách soudů, státních zastupitelství a také Ministerstva spravedlnosti. Pracovníci justiční stráže jsou v době, ve které vykonávají svou službu úředními osobami a mají na sobě služební stejnokroj. Mezi jejich úkoly patří ochrana úředních osob a svědků, zabránění vstupu nepovolaných osob, rozhodování o vykázání osoby nebo o vyklizení místa, vykonávání pořádkové služby, doručování písemností soudům a státním zastupitelstvím, zabezpečování přepravy cenností a peněz, doprovod a ochrana zaměstnanců justice a další úkony. Pracovníci justiční stráže mají právo na provádění osobních prohlídek a zjišťování totožnosti osob. Mohou také použít donucovací prostředky a ve výjimečných případech dokonce i služební střelnou zbraň.

Co je to justiční vražda?

Občas se můžeme setkat s termínem justiční vražda. Co toto slovní spojení přesně znamená? Justiční vraždou označujeme situaci, kdy je nevinnému člověku udělen trest smrti. Justiční vraždy se odehrávají především v zemích, kde vládne diktatura a na rozdíl od justičních omylů u justiční vraždy zástupci justice vědí, že odsouzený trestný čin, za který je souzen nespáchal, resp. že důkazy pro jeho odsouzení nejsou dostatečné. Vzhledem k tomu, že u nás už byl trest smrti zrušen, tak v Česku dojít k justiční vraždě nemůže, nicméně v minulosti za vlády komunistů k justičním vraždám docházelo. Asi nejznámějším případem justiční vraždy v tehdejším Československu byla poprava Milady Horákové. 

Reforma české justice

Samostatné internetové stránky, týkající se reformy české justice, najdou zájemci na stránkáchhttp://www.reformajustice.cz/. Jednoduché a přehledné stránky jsou rozděleny do tří hlavních kategorií – Legislativa, eJustice a Personální otázky. Součástí kategorie Legislativa jsou informace o trestním a občanském zákoníku, dále pak odkaz na stránky insolvenčního zákona a informace o novele občanského soudního řádu. Pod položkou eJustice najdeme přímý odkaz na elektronické soudnictví a pod personálními otázkami informace o novele zákona o soudech a soudcích a informace o vyšších úřednících v justici.

Servis24 přihlášení vám umožní snadný přístup k vaším financím.

Justice v zemích Evropské Unie

Pokud hledáme informace, týkající se justice v ostatních zemích Evropy, můžeme navštívit informační portál na adrese https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs. Na přehledné titulní stránce přímo uprostřed vidíme rozdělení do čtyř hlavních kategorií – Občané, Podniky, Právníci a Justice. Na levé straně je pak menu, ve kterém jsou položky jako je právo, judikatura, systém soudní moci, mediace, dědická řízení, závěti atd. Kromě češtiny jsou tyto stránky k dispozici také v 21 dalších jazycích. Pokud se na stránkách zaregistrujeme, můžeme si je pak upravit přesně podle našich potřeb.

Kontinentální evropské právo

Kontinentální evropské právo je jedním ze tří hlavních typů právní kultury ve světě a jedná se o nejrozšířenější systém. Setkáme se s ním především v Evropě a části Asie, ale také např. v Jižní Americe. Tento typ práva se vyvinul v Evropě na přelomu osmnáctého a devatenáctého století a jeho hlavním znakem je zákon jako prvotní právní pramen. Kontinentální právo se často rozlišuje na různé okruhy – francouzský (sem patří např. Francie, Itálie nebo Belgie), germánský (do kterého spadá i právní řád Česka) nebo skandinávský( např. Švédsko, Norsko a Dánsko). Základním znakem kontinentálních právních systémů je rozdělení práva na veřejné a soukromé. Hlavním pramenem je pak normativní právní akt, vedlejším pramenem je tzv. normativní smlouva.

Angloamerická justice

Zatímco v Evropě včetně naší země máme justici založenou na kontinentálním evropském právu, které je nejrozšířenějším typem práva na světě, v USA, Austrálii a dalších zemích mají jiný právní systém, který označujeme jako angloamerické právo. Tento právní systém je na rozdíl od toho evropského tvořen soudci na základě precedentů. Precedens v překladu znamená dřívější případ a jedná se o soudní rozhodnutí, které je prvním řešením daného případu. Soudní precedenty mají dva základní znaky – prvním je originálnost, která znamená, že precedens je historicky prvním rozhodnutím soudu v dané věci a druhým znakem je obecná závaznost, která znamená že daný precedens je závazný pro obdobné případy. Mezi země, kde platí systém angloamerického práva patří kromě USA také Kanada, Austrálie, Indie, Jamajka, HongKong, Singapur, Jižní Afrika, Izrael, Kypr, Kamerun a mnoho dalších zemí. Celkově se jedná přibližně o jednu třetinu světové populace.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!